free hit counters

    InTech bedrijven

Referentie: Inspectie regionale waterkeringen buitendijkse gebieden

Voor de bescherming van 10 buitendijkse gebieden in Flevoland zijn buitendijkse regionale waterkeringen aangewezen.  InTech heeft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inspecties van deze keringen opgesteld, de inspecties voorbereid en de uitvoering begeleid.

Waterschap Zuiderzeeland voert, in opdracht van de provincie Flevoland, de zorgtaak uit van 25 buitendijkse gebieden. Ter bescherming van 10 van deze buitendijkse gebieden zijn buitendijkse regionale waterkeringen aangewezen en in een ontwerp-legger opgenomen. Er was behoefte aan een compleet, betrouwbaar en actueel beeld van de staat van onderhoud van deze regionale waterkeringen. De resultaten zijn vastgelegd in het beheersysteem van het waterschap. In het project was omgevingsmanagement en kennisontwikkeling en -uitwisseling en nauw overleg met de opdrachtgever van groot belang.

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands