free hit counters

    InTech bedrijven

Referentie: Integraal Baggerwerk Bloemendaal

Dit project omvatte het baggeren van waterlopen en verwijderen van 40.000 m3 baggerspecie in Natura 2000-gebied (ecologisch zeer gevoelig) en het herstel van duinrellen en beken op veelal particulier terrein. Planvorming, directie en toezicht waren in handen van InTech.

Specifiek golden voor dit project de volgende randvoorwaarden:

  • Baggeren van 30 km waterlopen en verwijderen van 40.000 m3 baggerspecie
  • Een groot deel van de waterlopen lag op particulier terrein en achter woningen
  • Complex watersysteem met hoog gelegen vijvers afwaterend vanuit duingebied naar polders via duinrellen, beken en ingewikkeld stelsel van duikers
  • Omgevingsmanagement zeer belangrijk: intensieve communicatie met grondgebruikers en bewoners, door onder andere het opzetten van een website en het houden van inloopavonden en keukentafelgesprekken
  • Vergde zorgvuldige voorbereiding en intensieve begeleiding
  • Op basis van meerjarenbaggerplan van InTech
  • Vergaande samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Bloemendaal en Landschap Noord-Holland, met medewerking van de provincie Noord-Holland en Prorail
  • Kostenbesparing door gezamenlijke aanbesteding in meerdere percelen binnen één bestek.

Het resultaat van dit project is een verbeterd functionerend regionaal watersysteem op basis van breed draagvlak en intensieve samenwerking. Hierdoor is de overname van het stedelijk water van de gemeente naar het hoogheemraadschap eenvoudig te realiseren.

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands