free hit counters

    InTech bedrijven

Referentie: Overdracht stedelijk water

Door de Waterwet wordt er naar gestreefd het beheer van water bij één organisatie onder te brengen. In het kader van de overdracht van stedelijk water naar het waterschap heeft InTech voor verschillende gemeenten (o.a. Alkmaar, Haarlem, Velsen, Wijde Meren) het gehele watersysteem in kaart gebracht. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventariseren en vastleggen van de locaties van kunstwerken en objecten
  • Inmeten (x,y en z-coördinaten) van de afmetingen van kunstwerken en waterlopen
  • Vaststellen onderhoudsstatus waterlopen, duikers, beschoeiingen, stuwen en gemalen
  • Opstellen meerjarenramingen en planning onderhoud en vervangingsbudgetten
  • Advisering over aanbesteding voor onderhoud en vervanging
  • Opstellen overdrachtsdocumenten en samenwerkingsovereenkomsten.
Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands