free hit counters

    InTech bedrijven

Referentie: Vernattingsproject Orchideeënrijke graslanden Landgoed Leyduin

Het eeuwenoude Landgoed Leyduin in Heemstede is niet alleen van cultuurhistorische waarde maar ook een natuurmonument. Voor de herinrichting van nieuwe natuur heeft InTech het bestek opgesteld en directie en toezicht uitgeoefend.

Specifiek golden voor dit project de volgende doelstellingen:

  • Aanleg van 6.5 hectare nieuw natuurgebied door het uitvoeren van diverse ingrepen
  • Agrarische graslanden veranderen in waterrijk gebied door afgraven toplaag
  • Vasthouden van kwelwater vanuit oude stuwwallen en scheiden watersysteem van boezemwater (lagere kwaliteit water)
  • Waterhuishoudkundige ingrepen (plaatsen en wijzigen stuwen/duikers)
  • Werk met werk maken: indrogen baggerspecie, afvoer ingedroogde baggerspecie en toplaag naar Reinaldapark Haarlem voor herinrichting park
  • Samenwerking tussen Landschap Noord-Holland, de gemeenten Bloemendaal en Heemstede, Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland
  • Voorbereiding, ontwerp en bestek opstellen door InTech evenals het opstellen van diverse samenwerkingsovereenkomsten
Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands